พระเจ้าท่านเมตตา คนจะเป็นพรหมได้ต้องเจริญ พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พรหมจึงมีสี่หน้า พระเจ้าเป็นพรหมสูงสุด ที่มีอำนาจมากที่สุด อาจเป็นท่านพกพรหม ที่พบกับพระพุทธเจ้า

เมื่อยิวได้ความหวังจากพระเจ้าด้วยความเมตตาที่เป็นทาสอยู่ที่อียิปต์เมื่อ 4000 ปีก่อน ให้พันธสัญญาว่าจะให้ดินแดนอยู่ เมื่อยิวโดยนบีโมซา หรือ โมเสส พายิวไปปาเลสไตน์ พวกยิวก็อยู่กันแบบโลภ โกรธ หลง พระเจ้าจึงให้โมซา ขึ้นภูเขาซีนาย รับบัญญัติ 10 ประการ เพื่อปกครองยิว ตอนนั้นพวกที่ไม่นับถือบัญญัติ ก็มีอันเป็นไป

เมื่อยิวไม่ปฏิบัติตามบัญญัติที่เป็นพันธสัญญา พระเจ้าก็สามารถเลิกสัญญาได้ หรือสร้างคริสเตียนที่เปี่ยมด้วยความเมตตา มาเป็นตัวแทนใหม่ของพระเจ้า

และสร้างอิสลามต่อมาเพื่อความไม่ลุ่มหลงมัวเมาในกามคุณ และการแอบใช้สีเทาของความดีและความชั่ว

ดังนั้นยิว หรือ อิสราเอล หรือผู้ที่ปล้ากับพระเจ้า ซึ่งน่าจะมีบุพกรรมในอดีตอันยาวนานและไกลโพ้น ก่อนที่พระเจ้าจะเป็นพรหม จึงเป็นส่ิงที่เกี่ยวข้องกัน

แล้วต่อไปนี้ยิว หรืออิสราเอล จะเป็นอย่างไร ท้าทายพระเจ้า หรือรับโองการพระเจ้าในการปกครองโลก หลังสงครามใหญ่ ด้วย AI, Metaverse และหุ่นยนต์ พระเจ้าเห็นว่ายิวปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการที่สัญญากันไว้ไหม? ยิวมีเมตตาพอที่จะปกครองโลก หรือทำให้โลกเป็นอย่างที่พระเจ้าซึ่งเปี่ยมด้วยเมตตา เพราะเป็นพรหมหรือไม่ เมื่อพระเจ้าสร้างคริสเตียน และอิสลาม มาแก้ปัญญายิว แต่ไม่สำเร็จ

พระเจ้าจะทำลายยิวไหม คงไม่ เพราะพระเจ้ามีเมตตา แต่จะทำอย่างไร ในเมื่ออิสราเอล ซึ่งแปลว่า ผู้ปล้ำกับพระเจ้า เป็นเด็กดื้อ ปล้ำกันมาตลอด หลายกัปป์ หลายกัลป์แล้ว

ยิวก็ยังมีข้ออ้างที่พระเจ้าสร้างเขามา ประทานพร และคิดว่าเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกให้ปกครองโลก แล้วพระเจ้าจะทำอย่างไรกับยิวดี ที่ยิวคิดว่า “เขาคือผู้ที่พระเจ้าเลือกให้ปกครองโลก” แต่…แต่ “ไร้ซึ่งเมตตา”

ยิวอาจไม่มียีนส์แห่งความเมตตาตามกรรมเดิม แต่ยิวก็คิดว่า เขาสามารถทำสงคราม ซึ่งเป็นไปด้วยความโหดร้ายนี้ เป็นครั้งสุดท้ายได้ ตามกรรมและความคิด และความฉลาด โดยการครอบครองโลกแบบเบ็คเสร็จหลังสงคราม และหลังจากนั้นทุกอย่างจะเป็นไปตามที่พระเจ้าต้องการ ด้วยการปกครองแบบรู้ทุกอย่าง จัดทุกอย่างแบบเกมส์ให้เด็กเดินไปตามทางที่กำหนด หรือเลือกตามเส้นทางที่ยิวสร้าง ในชีวิตจริง และโลกเสมือน ด้วย AI และ Metaverse คนทั้งหมดจะถูกปกครองโดยยิว ที่ยิวคิดว่า เป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างแท้จริง

แต่ยิวไม่ใช่พรหม และไม่มีแนวทางพรหม พรหมวิหาร๔ การปกครองของยิวจึงไม่ใช่แนวทางที่พระเจ้าต้องการ มันเป็นเหมือนยิวมีทิฏฐิที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้า แต่ยิวมีปัญญา มีความสามารถ แต่ไม่มีเมตตาที่ค้ำจุนโลก ดังนั้นโลกในการปกครองของยิว คือการสร้างเกมส์ คุมเกมส์ สร้างสภาพแวดล้อมให้ปรากฏต่อมนุษย์ เพื่อให้เดินไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนด อาจเป็นเส้นทางที่เป็นไปตามพันธสัญญา คือ บัญญัติ 10 ประการ แต่ไร้ความเมตตา

ผลลัพธ์คือ พระเจ้าตกที่นั่งลำบาก ยิวคิดว่า ยิวไม่ได้ท้าทายพระเจ้า แต่ยิวยืนยันว่าทำตามพันธสัญญา และพระเจ้าก็มีความเมตตาไม่อาจทำลายยิว สร้างคริสต์ และอิสลาม มาแก้ปัญหาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้

คราวนี้พระเจ้าจะทำอย่างไรดี เป็นการปล้ำกันระหว่างพระเจ้ากับยิว หรือคำว่า “อิสราเอล” อีกครั้ง

พระเจ้าจะสร้างยิวให้มีความเมตตาได้อย่างไร หลังสงครามใหญ่ ที่ยิวจะปกครองโลกด้วยระบบ AI, Metaverse, โลกเสมือนเกมส์ของยิว, หุ่นยนต์ และการจัดชั้นวรรณะเพื่อการปกครองโดยการตัดต่อยีนต์

ยิวคือพระเจ้าองค์ใหม่ โดยที่ยิวไม่คิดว่า “ข้าคือพระเจ้า” แต่ “ข้าคือตัวแทนของพระเจ้าองค์เดิม” แต่พระเจ้าองค์เดิมไม่ได้คิดแบบยิว

อาจต้องรอพระศรีอริยเมตไตรย มาพาพวกที่สะสมบารมีมาเพื่อออกจากทุกข์ ออกจาก AI, Metaverse และออกจากสังสารวัฏ ที่ยิว ปล้ำกับพระเจ้าองค์เดิม ไม่จบสิ้น

ใส่ความเห็น